Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Predávajúcim:

VEKA SK s.r.o.

Sídlom: Prekopaná 251/1,  031 05 Lipt. Mikuláš

IČO: 43864937

DIČ: 2022512162

Zapísaná v OR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19873/L

(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.pyropredaj.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

Korešpondenčná adresa: 
VEKA SK s.r.o., Prekopaná 251/1,  031 05 Lipt. Mikuláš, Slovenská republika

E-mail: info@pyropredaj.sk

Tel.: 0911 827 508

Číslo účtu: 2627128541/1100

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax. č.: 041/ 7632 139 
e-mail: 
za@soi.sk

1.2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.pyropredaj.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke. Zároveň súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na mailovú adresu uvedenú v objednávke ako aj zaslaním informácie o expedícii zásielky mailom prípadne SMS správou.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.pyropredaj.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "AKO NAKUPOVAŤ". Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu  zaslaný informačný email s predmetom " Nová objednávka č.xxx -", ktorý potvrdí prijatie objednávky v našom objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie obchodníkom.

2.2. Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí a spracovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, inštrukcie a informácie k úhrade bezhotovostným prevodom, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Nová objednávka č. xxx -" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

2.5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný ku kupujúcemu.

2.6. Minimálna cena objednávky je 5,- EUR (bez dopravy).

3. Zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

- Dokiaľ nebola objednávka expedovaná zo strany predávajúceho.

- V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

3.2. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Väčšinu objednávok expedujeme do 48 hod. po odoslaní objednávky.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené objednávke (informácie o doručení). V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.3. Pri doručení zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení poškodeného balíka musí kupujúci spísať  reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať do reklamačného protokolu. Pri nesplnení vyplnenia reklamačného protokolu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.3.), je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.5. Kupujúci ku každej zásielke obdrží elektronickú faktúru odoslanú na kontaktný e-mail.

4.6. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením.

4.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.9. Výška balného a prepravného je určená podľa platných taríf firmy VEKA SK s.r.o. Objednaný tovar zasielame vlastnou dopravou, prepravnou službou a Slovenskou poštou (nepyrotechnické výrobky). Mimo územia SR zásielky nezasielame.

-          Objednávka do 100 EUR  účtujeme dopravné a balné v sume 4,65 EUR

-          Objednávka nad 100 EUR cena za prepravu 0 EUR

-          Osobný odber v sídle spoločnosti - zadarmo

Pri objednávkach realizovaných a uhradených po 24. decembri kalendárneho roka nezaručujeme dodanie do 31. decembra. Pri objednávke po 24. decembra sa informujte či je dodanie možné do 31. decembra.

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo zaplatí kúpnu cenu formou dobierky pre preberaní tovaru.

5.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.5. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5.6. Náklady spojené s prípadnou montážou a manipuláciou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

7.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

7.3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

7.4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.1. a 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

8. Spracovanie osobných údajov

8.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

8.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, dátum narodenia, identifikačné údaje firmy.

8.3. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je zmluva o ochrane osobných údajov uvedená na stránke "Ochrana osobných údajov".

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 8.1. a zmluvy o ochrane osobných údajov.

9. Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky

9.1. Kupujúci svojou registráciou na stránke www.pyropredaj.sk potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 70/2015 z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

9.2 Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako

a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,

b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,

c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,

d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

9.3 Pyrotechnické predmety kategórií F2. a F3. a podtriedy Tsa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

10. Následky neprevzatia objednávky

10.1. Odoslaním objednávky v systéme internetového obchodu kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.

10.2. Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

10.3. Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí predávajúcemu škodu

10.4. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

10.5. Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká je vyčíslená  v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky t.j. reálne náklady (škoda) ktorá vznikla s doručením objednávky zákazníkovi a následným doručením faktúry za vzniknutú škodu poštou, doručenkou do vlastných rúk. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru zaväzuje uhradiť.

Zaslanie výzvy na uhradenie škody a faktúry doporučene s doručenkou do vlastných rúk - skutočné náklady súvisiace so zaslaním výzvy na úhradu škody + poštovné.

10.6. Na vzniknutú škodu bude kupujúcemu ktorý spôsobil škodu vystavená riadna faktúra so splatnosťou 7 dní od dňa prevzatia zásielky.

10.7. V prípade neuhradenia doručenej faktúry budeme škoda vzniknutá neprebratím zásielky vymáhaná súdnou cestou a po získaní právoplatného platobného rozkazu od príslušného súdu bude pohľadávka odovzdaná k mieste príslušnému exekútorovi na vymáhanie. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania ktoré sa zaväzuje kupujúci v plnej výške uhradiť.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.5.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.10.2017